วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางสาวฤทัยชนด แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เป็นประธานในพิธี กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส กิจกรรมไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ได้ระลึกและตระหนักถึงคุณานุปการ พระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนแก่ศิษย์ด้วยความรักและเมตตาเสมอมา ทั้งยังแสดงออกถึงความกตัญญูที่ศิษย์ควรพึงมีแก่ครูบาอาจารย์ทุกท่าน

Leave a Comment