วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส นำโดย นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษา แก้ปัญหา LEARNING LOSS ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักของนักเรียนทั้ง 5 กลุ่มสาระ นำไปสู่กิจกรรม ACTIVE LEARNING สร้างความสนุก รอยยิ้ม และความประทับใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนปรับพื้นฐานให้มีความสนุก และแฝงไปด้วยความรู้ในการเรียนของนักเรียนได้อย่างดี

Leave a Comment