วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายครูประจำชั้นทุกชั้นเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ครูประจำชั้นได้ทราบข้อมูลความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบันของนักเรียนรายบุคคลอย่างเหมาะสม

Leave a Comment