วันนี้ (๘ มีนาคม ๒๕๖๖) นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” ซึ่งมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ฐานเพลิดเพลินด้วยเสียงเพลง, ฐาน Delicious Papaya Salad, ฐานขนมไทยอะไรเอ่ย, ฐานวิทยาศาสตร์แสนสนุก, ฐานดอกไม้แสนสวย, ฐานห่างไกลยาเสพติด ซึ่งแต่ละฐานการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมความสามารถของนักเรียน พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มของนักเรียนในเชิงสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสถานการณ์ต่างๆ และนักเรียนนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment