วันนี้ (๔ มีนาคม ๒๕๖๗) นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ นางกมลทิพย์ ทองเส้ง หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะครู บุคลากร ร่วมกันจัด“กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖” ซึ่งมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ฐานบทเพลงเทิดพระเกียรติ , ฐาน Yummy Sandwich , ฐานทดลองสี & บัวลอยหลากสี , ฐานขนมโค ชวนชิม , ฐานดอกไม้แฟนชีซึ่งแต่ละฐานการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมความสามารถของนักเรียน พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มของนักเรียนในเชิงสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสถานการณ์ต่างๆ และนักเรียนนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment