วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้มอบหมายให้คุณครูและบุคลากร จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยเรียนรู้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อให้นักเรียนได้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ โดยมีนักเรียนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อ.1-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม

Leave a Comment