วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายคณะครู บุคลากร และลูกเสือ-เนตรนารีจัด “กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖” โดยร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาด บริเวณโรงเรียน และเก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขาของวัดเชิงแสใต้ และวัดเชิงแสกลาง เพื่อปลูกฝังและฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม

Leave a Comment