วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี อันดับ ๑-๓ ของแต่ละระดับชั้น พร้อมกับการรับผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

.

Leave a Comment