วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขิงแส มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เดินทางไปทัศนศึกษาปัจฉิมนิเทศยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ สวนน้ำทุ่งสง ลานสกาฟาร์มแกะ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

Leave a Comment