วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ นายเสหน่ห์ โกฉิม บุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส นำนักเรียนร่วม “กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (รัชกาลที่๖) ประจำปี ๒๕๖๖” ณ โรงเรียนวัดโรง(ขาวประชาสรรค์) ซึ่งทางอำเกอกระแสสินธุ์ ร่วมกับศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประยชน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ ๖ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสีอไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของนักเรียน บุคลากรทามการศึกษา รวมถึงคนในขุมชนให้เกิดความรัก และสามัคคี

Leave a Comment