วันนี้ (๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗) นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เป็นประธานการเปิดกิจกรรม “การเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖” ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ซึ่งมีกิจกรรมฐานทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ฐานผจญภัยและฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ประกอบอาหารรับประทานเป็นหมู่ด้วยตนเอง ฝึกทักษะชีวิตรวมทั้งระเบียบวินัย ความสามัคคี การช่วยเหลือกันในหมู่ระหว่างลูกเสือรุ่นพี่-รุ่นน้อง เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการดำรงชีพอย่างมีความสุข สนุกสนานได้ต่อไป

Leave a Comment