วันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วย ครูเนาวรัตน์ ราชเมืองฝาง , ครูพรรณี สะอิ้งทอง และ นายเสน่ห์ โกฉิม ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส นำลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๖ คน เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลสาบ จังหวัดสงขลา ร่วมกับลูกเสือ-เนตรนารี อีก ๘ โรงเรียนของศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งมุ่งหมายให้เกิดความมีระเบียบวินัย การรู้จักหน้าที่ และช่วยเหลือเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น สามารถนำความรู้และทักษะชีวิตที่มีมาปรับใช้ในการอยู่ค่ายตลอดระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืนได้

Leave a Comment