การแข่งขันทักษะทางวิชาการ : ระโนดวิทยาวิชาการ’๖๖ “เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ เชิดชูวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”
 
          วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วย นางกมลทิพย์ ทองเส้ง , นางพรรณี สอิ้งทอง , นางสาวเนาวรัตน์ ราชเมืองฝาง และ นางเปรมฤดี จันทสงค์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้นำนักเรียนเข้าร่วม “การแข่งขันทักษะทางวิชาการ : ระโนดวิทยาวิชาการ’๖๖ “เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ เชิดชูวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนระโนดวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในรูปแบบมหกรรมวิชาการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงานตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะความสามารถ ความถนัด เต็มตามศักยภาพ

Leave a Comment