วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยมอบหมายให้ นางกมลทิพย์ ทองเส้ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส และ นางสาวกัญจนพร ภู่เพชร ครูโรงเรียนวัดกาหรำ เป็นกรรมการดำเนินการสอบ ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

..

Leave a Comment