วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ครูจารุณี บุญคงดำ และครูกาญจนา สุธารักษ์ ครูผู้รับผิดชอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล ๒ และอนุบาล ๓ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตสำหรับครูปฐมวัย โดยมีนางขวัญตา ประสานสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นในวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสองทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ส่วนที่ ๒

.

Leave a Comment