วันที่ ๕-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้นางพรรณี สอิ้งทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสองทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ส่วนที่ ๒ โดยมีนางขวัญตา ประสานสงฆ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๑ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม

.

Leave a Comment