วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้มอบหมายให้นางกมลทิพย์ ทองเส้ง ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ (ส่วนที่ ๒)

Leave a Comment