วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ทำหน้าที่ประธานสนามสอบ ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งมีนางสาวสุมนต์ทิพย์ ธรรมชาติ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส และนางสาวจุรีรัตน์ มากจันทร์ ครูโรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) เป็นกรรมการคุมสอบ โดยทำการทดสอบทักษะด้านการอ่านของนักเรียน ทั้งด้านการอ่านออกและอ่านรู้เรื่อง ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

.

Leave a Comment