วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมขนวัดเชิงแส มอบหมายให้นางกมลทิพย์ ทองเส้ง ครูวิชาการโรงเรียนชุมขนวัดเชิงแส เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning โดยมีนางขวัญตา ประสานสงฆ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ (ส่วนที่ ๒)

.

Leave a Comment