วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ นางสาวเนาวรัตน์ ราชเมืองฝาง และ นางกมลทิพย์ ทองเส้ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๖ คน เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และ มีนางสาวปติณญา ลอยลิบ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ ณ โรงเรียนวัดโตนดด้วน อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

Leave a Comment